Brannjournal

IMG_0838Brannjournalen er eierens/leietagerens dokumentasjon av brannsikkerheten i egen bedrift. Det er eieren og / eller brukeren som skal dokumentere at brannsikkerheten er tilfredstillende for brannobjektet eller det særskilte brannobjektet, og som skal sørge for at den er ført i.h.t. forskrifter og veiledning. Brannjournalen inneholder bla. kontrollrutiner, tekniske tegninger av bygninger, sikkerhetsplaner og alarminstrukser. Den må sees i forhold til brannobjektets størrelse og kompleksitet og bør utformes så enkelt og oversiktlig som mulig. Brannjournalen må vise at nyere og eldre byggverk er tilstrekkelig sikret i forhold til de aktiviteter som foregår der, også i forhold til omgivelsene. Eier eller virksomhet/bruker som selv ikke har kompetanse til å dokumentere brannsikkerheten ved tilstands- /statusrapport, må sørge for at risikoanalyse gjennomføres og dokumentasjonen utarbeides av kvalifisert rådgiver.

IMG_0880Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å utarbeide en brannjournal for din bedrift/eiendom !


FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN AV 2002 SETTER FØLGENDE KRAV TIL EIER/BRUKER

§ 2.1 Inneholder bl.a. følgende krav: 

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. 

Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven § 93. 

Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. 

Dersom andre har bruksrett til brannobjektet plikter eier å etablere de nødvendige samarbeidsordningermed virksomhet/bruker for å sikre etterlevelse av denne bestemmelsen.
 

Eiers forpliktelser kan ikke fraskrives gjennom avtale.
 

§ 2-2 Generelle krav til virksomhet/bruker

Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten