Rømningsplaner og Orienteringsplaner

I større komplekse bygg vil det være behov for å orientere seg i rømningsveien i en evakueringssituasjon.

Gode synlige rømningsplaner plassert i ulike etasjer bidrar til å lede personell ut av bygningen på en effektiv måte, samt at de vil være til stor hjelp for innsatspersonell som brannmannskaper o.l. i en krisesituasjon.

Våre rømningsplaner, som også inngår som en del av branndokumentasjonen for bygget, utarbeides i størrelser fra A3 til A0 format ( 118,8 cm x 84 cm ) og kan også leveres i etterlysende kvalitet. Husk å påse at din rømningsplan er utskrevet iht NS:3925. Alle rømningsplaner leveres i farger, ferdig innrammet dersom kunden ønsker dette.

ORIENTERINGSPLANER

Orienteringsplaner inneholder alt av informasjon om f.eks brannalarmanlegget. Navn på alle rom, nummerering osv. Ved brannutrykning oppsøker brannvesenet brannalarmsentralen og finner frem til stedet der brannalarmen er utløst ved hjelp av alarmsentralens display og plakaten som er oppslått. Orienteringsplanen har også markering med aktuelle angrepspunkt, der brannvesenet kan ta seg inn i området eller den aktuelle bygningen.

OMRÅDEPLAN

Tegning over området som viser bygnignen eller anleggets plassering i forhold til omgivelsene. Denne tegningen vil være til hjelp for brannvesenets planlegging av brannslokkingen. Lagring av farlig gods eller lignende merkes med symboler eller tekst på områdeplanen eller det lages en egen farlig gods tegning hvis lagringen er omfattende. Anvisning av en eller flere møteplass på området for gjester og ansatte, anvises på områdeplanen. Områdets plassering på kartet kan også integreres i områdeplanen, dette vil gi brannvesenet og politiet nyttig informasjon i forhold til hvilke områder som evt. bør sperres av eller evakueres i tilfelle brann eller ulykke.

SNITTPLAN

For større eller komplekse bygninger bør det angis hvilke deler eller konstruksjoner brannobjektet er sammensatt av. En orienteringsplan kan f.eks integreres på rømningsplanen hvor snitt av konstruksjon og etasjer angis, videre hvor man befinner seg (”DU ER HER”) i bygningen. Det bør være en slik orienteringsplan på hver etasje. Tegningen hjelper brannmanskap og gjester til å orientere seg raskt i hht. brannslokking og rømningsmuligheter.

No items found.
No items found.